การแนะนำน้องผู้ป่วยให้กับมูลนิธิ

ผู้ที่สามารถส่งรายชื่อน้องผู้ป่วยเพื่อร่วมกิจกรรมทำฝันให้เป็นจริงได้ ดังต่อไปนี้

– โรงพยาบาล แพทย์เจ้าของไข้ หรือเจ้าหน้าที่พยาบาล
– ผู้ปกครอง ที่ประสงค์อยากให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมสานฝัน
– อาสาสมัคร ที่ประสงค์จะแนะนำน้องผู้ป่วยที่รู้จัก

หมายเหตุ : ท่านสามารถติดต่อมาที่มูลนิธิได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์

เกณฑ์การพิจารณาเด็กป่วย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝันให้เป็นจริง

– เด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 18 ปี
– เด็กผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปรกติ
– เด็กผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการจัดกิจกรรมจากองค์อื่นมาก่อน
– แพทย์ผู้ให้การรักษาแก่เด็กผู้ป่วยได้พิจารณา และให้ความเห็นว่าป่วยด้วยโรคที่เข้าข่ายตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

โรคที่เข้าข่าย

– มะเร็งวิทยา (Oncology)
– ระบบโรคเลือด (Haematology)
– ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immunodeficiency disease)
– โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายบกพร่อง (Metabolic disease)
– ระบบประสาท (Neurology)
– โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiology)
– โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal)
– โรคไต (Renal)
– โรคปอด (Pulmonary)
– แผลบาดเจ็บรุนแรง (Trauma)
– โรคร้ายแรงอื่นๆ